Generalforsamling

Online generalforsamling torsdag d. 14/1.

Hvis du ønsker at deltage hjemmefra, skal du sende en mail til mfrankmar@hotmail.com. Herefter vil du få tilsendt et link, hvor vi mødes til generalforsamlingen. Det er muligt at stille spørgsmål og skulle det komme til en evt. afstemning, kan dette gøres anonymt. Hvis der er flere i husstanden, som ønsker at deltage med stemmeret, skal begge parter tilmeldes med en mail.

Ønsker du at få afprøvet, om linket virker inden generalforsamlingen, kan dette aftales med Mette Frankmar på mail, når du tilmelder dig.

Kun medlemmer af regionen kan stemme.

Vi håber at se jer til online generalforsamling.

Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 14. januar 2021 klokken 19:00 Online via Teams.

Dagsorden jf. vedtægterne, Spanielklubben Region Nordjylland

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
 4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter
  a. Bestyrelsesmedlem for 2 år Iben Fjorback er på valg og genopstiller
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Vacant
  c. Bestyrelsesmedlem for 2 år Vacant
  d. Suppleant for 1 år Tina Clausen er på valg og stiller gerne op til bestyrelsen
  e. Suppleant for 1 år Jens Hjort Olesen er på valg og genopstiller
 7. Valg af 1-2 revisorer.
  a. Claus Lyngby stiller sit kandidatur til rådighed
 8.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

Efter generalforsamlingen er regionen vært med kaffe og kage.

Venlig hilsen
Bestyrelsen