Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 14. januar 2020 klokken 19:00 på Vodskov KRO, Smedepladsen 3, 9310 Vodskov.

Dagsorden jf. vedtægterne, Spanielklubben Region Nordjylland

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
a. Bestyrelsesmedlem for 2 år Mette Frankmar Sørensen er på valg og genopstiller
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Susanne De Neergaard er på valg og genopstiller
c. Bestyrelsesmedlem for 1 år Vakant
d. Bestyrelsesmedlem for 1 år Vakant
e. Suppleant for 1 år Tina Clausen er på valg og stiller gerne op til bestyrelsen
f. Suppleant for 1 år Jens Hjort Olesen er på valg og genopstiller
7. Valg af 1-2 revisorer.
a. Claus Lyngby stiller sit kandidatur til rådighed
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

Efter generalforsamlingen er regionen vært med lidt smørrebrød.

Venlig hilsen
Bestyrelsen