Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 18. januar 2022 klokken 19:00 på Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Aalborg SV.

Dagsorden jf. vedtægterne, Spanielklubben Region Nordjylland

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
 4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter
  a. Bestyrelsesmedlem for 2 år Mette Frankmar Sørensen er på valg
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Susanne DeNeergaard
  c. Suppleant for 1 år Annemette Dybro
  d. Suppleant for 1 år Jens Hjort Olesen
 7. Valg af 1-2 revisorer.
  a. Claus Lyngby
 8.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

Efter generalforsamlingen er regionen vært med lidt smørrebrød

Venlig hilsen
Bestyrelsen